Voor aanleg en het onderhoud van zowel kleinschalige als grootschalige projecten

Neem contact met ons op

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

VAN :    Flevolandscaping B.V., Wisentweg 64, 8219 PL  Lelystad

Tel.      : 0320- 793 000, info@flevolandscaping.nlhttp://www.flevolandscaping.nl

 

BEGRIPPEN :

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het werk laat verrichten

Het werk: Het totaal van de tussen de opdrachtgever en Flevolandscaping B.V. overeengekomen en uit te voeren werkzaamheden :

-  levering van diensten
-  levering van materialen

Het bestek: Een beschrijving van het werk, inclusief bijbehorende tekeningen, voorschriften en voorwaarden

Tijden: De werkzaamheden worden uitgevoerd gedurende normale werkdagen gedurende de algemeen gangbare tijdstippen. Op van overheidswege of op enigerlei andere wijze voorgeschreven dan wel lokaal gangbare feest-, vakantie- of vrije dag erkende dagen worden de werkzaamheden niet uitgevoerd.

Overmacht: Als overmacht voor Flevolandscaping B.V. zullen worden aangemerkt ale omstandigheden van zodanige aard dat in redelijkheid  nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. In dit geval is Flevolandscaping B.V. gerechtigd de nakoming van de voor Flevolandscaping B.V. uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te kunnen worden verplicht. Een voorbeeld van overmacht zijn weersomstandigheden.

Offerte: Prijsaanbieding. Deze wordt schriftelijk vastgelegd en aan de opdrachtgever toegezonden.

Opdracht-bevestiging: Schriftelijke bevestiging van Flevolandscaping B.V. aan de opdrachtgever met vermelding van een omschrijving van de werkzaamheden, de te gebruiken materialen, de vermoedelijke dag van aanvang van de werkzaamheden, de prijs.

- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen de  
  opdrachtgever en Flevolandscaping B.V.. Afwijkingen van de bepalingen dienen in  
  onderling overleg te worden vastgesteld en schriftelijk in tweevoud te worden bevestigd aan de
  opdrachtgever. De opdrachtgever dient 1 exemplaar voor accoord getekend en aangetekend retour
  te zenden. Na ontvangst zijn de afwijkende bepalingen van toepassing.

- De toepasbaarheid van deze voorwaarden kan door de opdrachtgever op geen enkel moment opzij
  worden gezet, tenzij schriftelijk overeengekomen.

- De opdrachtgever wordt geacht de algemene voorwaarden van Flevolandscaping B.V. te
  kennen en integraal te accepteren. Indien de opdrachtgever / aanvrager van een offerte dit wenst,
  wordt op eerste aanvraag een exemplaar van de algemene voorwaarden van Flevolandscaping B.V. 
  aan hem toegezonden.

- Betaling: binnen 14 dagen na dagtekening dient het bedrag zonder compensaties op een door 
  Flevolandscaping B.V.  aangewezen rekeningnummer bijgeschreven te zijn.

- Aanmerkingen op de uitvoering van het werk:  binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden
  beëindigd zijn.

OFFERTE :

- De in de offerte genoemde prijzen zijn richtprijzen excl. B.T.W., tenzij anders vermeld. De offerte is  
  gebaseerd op het bestek / de prijsaanvraag. De daadwerkelijk in rekening te brengen bedragen
  worden vermeld in de opdrachtbevestiging. De offerte heeft betrekking op een totale aanbieding.
  Het is een ondeelbaar geheel. Er kan niet een onderdeel uit gehaald worden en separaat als
  opdracht uitgevoerd worden voor de prijs vermeld uit een totaal aanbieding.

- De offerte geeft een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden incl. de te gebruiken en/of 
  te leveren materialen.

- De offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening.

- Indien de opdrachtgever  niet binnen 1 maand na dagtekening van de offerte te kennen geeft het
  werk door Flevolandscaping B.V. uit te laten voeren, kunnen de calculatiekosten aan de
  aanvrager van de offerte in rekening gebracht worden. Indien overeengekomen, kunnen, als de
  opdracht op een later tijdstip alsnog door Flevolandscaping B.V. uitgevoerd wordt, deze  
  kosten verrekend worden.

OPDRACHTBEVESTIGING :

De overeenkomst komt tot stand door een bevestiging van de opdrachtgever aan Flevolandscaping B.V. dat hij de offerte wil laten uitvoeren, dan wel door het afspreken van een datum waarop met de werkzaamheden zal worden begonnen. Indien de opdrachtgever en Flevolandscaping B.V. een uiterste datum van oplevering overeengekomen zijn, dan dient dit, door beide partijen ondertekend, op de opdrachtbevestiging aangetekend te worden. Eventuele materiële en immateriële schade van de opdrachtgever, waarvoor hij Flevolandscaping B.V. aansprakelijk stelt, kunnen nimmer leiden tot een schadeloosstelling die door Flevolandscaping B.V. aan de opdrachtgever betaald moet worden van een bedrag hoger dan het bedrag dat Flevolandscaping B.V. voor deze opdracht in rekening gebracht heeft. Bij overmacht zal Flevolandscaping B.V. nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor welke vorm van schade dan ook.

 VERPLICHTINGEN VAN FLEVOLANDSCAPING B.V. :

- Flevolandscaping B.V. verplicht zich het werk, zoals omschreven in de
  opdrachtbevestiging, naar zijn beste kunnen uit te voeren.

- Het werk wordt uitgevoerd binnen de normale werktijden van Flevolandscaping B.V.

- Het werk wordt uitgevoerd door bevoegde personen, volgens richtlijnen zoals die gegeven worden
  door de opdrachtgever. Indien Flevolandscaping B.V. de opdrachtgever heeft gewezen
  op een situatie ( bijvoorbeeld een ondeugdelijke ondergrond ) waardoor het resultaat niet
  optimaal kan zijn ( zulks naar inschatting van Flevolandscaping B.V.), is Flevolandscaping  B.V. 
  niet aansprakelijk/verantwoordelijk voor het resultaat van het werk.

- Flevolandscaping B.V. zal de wettelijke verplichtingen, die verband houden met de
  afdracht van sociale premies en loonbelasting,  die rechtstreeks het gevolg zijn van het aan 
 Flevolandscaping B.V. opgedragen werk, stipt voldoen.


VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER :

- De opdrachtgever draagt er zorg voor dat het werk ongestoord uitgevoerd kan worden op de  
  afgesproken tijden.

- De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle relevante gegevens ( zoals bijvoorbeeld het bestek,
  vergunningen e.d ) op tijd ter beschikking staan van Flevolandscaping B.V..

- Financiële gevolgen van veranderingen in voorschriften of werkinstructies, al dan niet van
  overheidswege voorgeschreven, tussen de offertedatum / opdrachtbevestigingsdatum en het
  moment van de daadwerkelijke uitvoering van het werk, zullen door de opdrachtgever
  gecompenseerd worden.

- De opdrachtgever is verplicht het object(en) waar Flevolandscaping B.V. zijn
  werkzaamheden verricht, te verzekeren tegen brand- en stormschade.

- De opdrachtgever is verplicht de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen ( gas, water, elektra )
  ter beschikking te stellen. De kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

- Financiële gevolgen van vertragingen in het werk als gevolg van omstandigheden waarvoor de
  opdrachtgever aansprakelijk is, worden op de opdrachtgever verhaald.

- Financiële gevolgen van gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever zijn
  verstrekt, zijn volledig voor rekening  van de opdrachtgever.

- Het werk dient per auto normaal bereikbaar  te zijn. Aan- en afvoer van materiaal dient ongestoord,
  per vrachtauto, plaats te kunnen vinden.

- Medewerkers van Flevolandscaping B.V. dienen gebruik te kunnen maken van sanitaire
  voorzieningen, kantine e.d. zoals die aanwezig zijn op het werk.

- De opzet van het werk dient zodanig te zijn dat schade in de ruimste zin des woords, wordt
  vermeden.

- De opdrachtgever stelt voorzieningen beschikbaar voor het inzamelen van afval en zorgt voor afvoer
  hiervan.

- De opdrachtgever zorgt voor rust, orde en veiligheid op het werkterrein. Hij zorgt ervoor dat de ter
  beschikking gestelde materialen en hulpmiddelen in goede staat verkeren.

- Indien de opdrachtgever kosten moet maken om aan de bepalingen te voldoen, dan kunnen deze
  niet op Flevolandscaping B.V. verhaald worden.

 PRIJZEN / MEERWERK :

- Alle in de offerte / opdrachtbevestiging genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij anders
  aangegeven.

- Indien omstandigheden in de ruimste zin des woords, waarop de prijsvorming van de offerte /
  orderbevestiging gebaseerd is, wijzigen, is Flevolandscaping B.V. gerechtigd zijn
  prijsstelling  te wijzigen overeenkomstig de verandering in die omstandigheden ook al kon dit door 
 Flevolandscaping B.V. voorzien worden. Indien Flevolandscaping B.V. hiervan
  gebruik maakt, dan zal dit schriftelijk, onder opgave van redenen, aan de opdrachtgever kenbaar
  worden gemaakt en toegepast worden op elke (termijn)factuur

- Meerwerk dient tegen het geldende tarief door de opdrachtgever voldaan te worden. Dit geldt ook
  indien voor dit meerwerk geen schriftelijke opdracht is verstrekt.

- Minderwerk dient met de opdrachtgever verrekend te worden.

 
OPNEMING :

De opneming van het werk dient binnen 8 werkdagen nadat Flevolandscaping B.V. de opdrachtgever hiertoe verzocht heeft, plaats te vinden. Het verzoek om opneming gericht aan de opdrachtgever dient de datum waarop het werk klaar is te vermelden.

De opdrachtgever bevestigt schriftelijk wanneer de opneming plaats zal vinden waarbij hij er voor zorg draagt dat dit tijdstip minimaal drie dagen van te voren bij Flevolandscaping B.V. bekend is. Indien het werk niet goedgekeurd is, dan dient dit schriftelijk binnen tien kalenderdagen aan Flevolandscaping B.V. medegedeeld te worden onder opgave van redenen. Bij uitblijven van zo'n schrijven wordt 10 kalenderdagen na opneming het werk geacht goedgekeurd te zijn. Kleine gebreken die het in het gebruik nemen van het object niet in de weg staan, kunnen geen reden zijn voor het weigeren van de goedkeuring. Deze gebreken dienen dan wel op korte termijn hersteld te worden. De betalingstermijn wordt gehandhaafd.

OPLEVERING :

De opleveringsdatum dient in onderling overleg vastgesteld te worden en uitsluitend schriftelijk met vermelding van deze datum in de overeenkomst vastgelegd te worden. Indien in de overeenkomst geen datum genoemd wordt, dan wordt er geacht geen uiterste opleveringsdatum overeengekomen te zijn. Indien de opleveringsdatum een dag is die niet als werkdag wordt beschouwd, dan is de eerstvolgende werkdag de dag waarop opgeleverd dient te worden.

De opleveringsdatum wordt automatisch verlengd met eventueel voorkomende onwerkbare dagen. Hieronder wordt verstaan: omstandigheden / dagen waarop buiten de schuld / aansprakelijkheid van Flevolandscaping B.V. om, niet gewerkt kan worden.

Indien er wijzigingen ( bijvoorbeeld meerwerk, veranderingen in het werk enz. ) in het werk opgetreden zijn, dan moet in onderling overleg schriftelijk een nieuwe opleveringsdatum vastgesteld worden. Deze dient verlengd te worden met minimaal het aantal dagen dat dit werk met zich mee brengt. Indien het werk is goedgekeurd ( mondelinge of schriftelijke mededeling aan Flevolandscaping B.V. / verstrijken van 10 kalenderdagen na dagtekening nadat Flevolandscaping B.V. heeft gemeld dat het werk klaar is en hierop geen aangetekende brief  van de opdrachtgever gekomen is, waaruit blijkt dat deze het hier niet mee eens is, bij opneming is het werk goedgekeurd ), dan wel in gebruik is genomen, dan wordt het werk als opgeleverd beschouwd. Indien een deel van het werk in gebruik wordt genomen dan wordt dit deel als opgeleverd beschouwd.

ZEKERHEID :

Flevolandscaping B.V. kan voor, tijdens of na  het aannemen van het werk een voorschotbetaling op de eindfactuur dan wel een zekerheid bedingen. Indien de opdrachtgever hieraan geen gehoor kan of wil geven, dan is Flevolandscaping B.V. gerechtigd het werk op te schorten, zonder dat hiervoor door de opdrachtgever een schadevergoeding kan worden geclaimd.

ONTBINDEN OVEREENKOMST :

- Zonder gerechtelijke tussenkomst kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden
  in geval dat 1 van de partijen in surséance van betaling verkeert, dan wel in staat van faillissement
  wordt verklaard.

- in geval van overmacht.

Als Flevolandscaping B.V. door een reden die buiten zijn schuld/invloedssfeer ligt ( overmacht ), het werk niet binnen de afgesproken termijn uit kan voeren, is de opdrachtgever gerechtigd het werk door een ander bedrijf uit te laten voeren. Zulks zonder recht op schadevergoeding uit te betalen door Flevolandscaping B.V.. Deze is gerechtigd het werk te beëindigen en de gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever zal zonder hierop kortingen toe te passen deze rekening binnen 14 dagen na dagtekening voldoen.

Als de opdrachtgever door een overmachtsituatie het werk laat beëindigen, dan is hij gehouden de door Flevolandscaping B.V. gemaakte kosten te vergoeden.

Degene, die zich beroept op het niet nakomen van de overeenkomst door de andere partij, verplicht zich alles in het werk te stellen om schade, die door welke partij dan ook geleden zou kunnen worden tot het minst mogelijke te (doen) beperken. Eventuele kosten dienen door de andere partij te worden vergoed.

BETALINGSCONDITIES :

factuurbedragen tot € 2250,= excl. B.T.W. :
50% voor aanvang van de werkzaamheden
50% binnen 14 dagen na oplevering

factuurbedragen vanaf € 2250,= excl. B.T.W.:
25% voor aanvang van de werkzaamheden.
50% binnen 14 dagen na aanvang van de werkzaamheden.
25% binnen 14 dagen na oplevering.


BETALING
:

Betaling van de (termijn)factuur dient te geschieden met inachtneming van het hierboven staande op een door Flevolandscaping B.V. aangewezen bankrekeningnummer. Indien betaling van een termijn niet tijdig is bijgeschreven, dan heeft Flevolandscaping B.V. het recht het werk voor onbepaalde termijn op te schorten, waarbij alle kosten die hierdoor bij welke partij dan ook ontstaan, voor rekening van de opdrachtgever zijn. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling 1,5% vertragingsrente per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als gehele maand gerekend wordt. Deze vertragingsrente wordt gerekend vanaf 14 dagen na factuurdatum tot het moment waarop Flevolandscaping B.V. over dit factuurbedrag kan beschikken. De (eind)factuur wordt binnen redelijke termijn na oplevering van het werk bij de opdrachtgever ingediend en bevat een specificatie van de werkzaamheden. De B.T.W. wordt hierop afzonderlijk vermeld. Indien invordering noodzakelijk is, dan worden de buitengerechtelijke invorderingskosten van 15% van het factuurbedrag ( met een minimum van € 150,= ) volledig op de opdrachtgever verhaald. Bij betaling wordt eerst de vertragingsrente als voldaan beschouwd, vervolgens de invorderingskosten en als laatste de hoofdsom. De gerechtelijke kosten zullen in een gerechtelijke procedure volledig mee gevorderd worden. Bedragen die de opdrachtgever meent te kunnen vorderen van de Flevolandscaping B.V., mogen nimmer worden gecompenseerd/verrekend.

De opdrachtgever verkeert zonder verdere ingebrekestellingen in een toestand van nalatigheid/verzuim wanneer hij niet binnen 14 dagen nadat hij een betalingsherinnering ontvangen heeft, aan zijn verplichtingen voldaan heeft. Invorderingsmaatregelen zullen hierna genomen kunnen worden.


EIGENDOM VAN ONTWERPEN E.D.

Alle door Flevolandscaping B.V. gemaakte tekeningen e.d. blijven eigendom van Flevolandscaping B.V.. Alle rechten hierop worden voorbehouden en dienen gerespecteerd te worden.

Alle materialen en gereedschappen, voor zover nog niet verwerkt, blijven eigendom vanFlevolandscaping B.V. totdat de laatste (termijn)factuur betaald is. Niet betaalde materialen en gereedschappen dienen op eerste verzoek voor Flevolandscaping B.V. toegankelijk te zijn. De opdrachtgever draagt het risico van alle mogelijke schade voor alle materialen en gereedschappen in de ruimste zins des woords. Deze bepaling geldt niet wanneer de opdrachtgever aan kan tonen dat de schade  veroorzaakt is door nalatigheid van Flevolandscaping B.V..

 
TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN :            

Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Flevolandscaping B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Terzake van eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst tussen de opdrachtgever en Flevolandscaping B.V. is de Arrondissementsrechtbank in Leeuwarden bevoegd.

Emmeloord, 1 oktober 2012

L. Bouwman